Studeren met een beperking

NHL Hogeschool wil graag iedereen zoveel mogelijk dezelfde kans op studiesucces bieden. Dus ook studenten met een chronische ziekte of beperking. Het voorkomen of verkorten van studievertraging is hierbij één van de uitgangspunten. Voor degene die vanwege een functiebeperking tegen dingen aanloopt in de studie, bieden we verschillende aanpassingen en voorzieningen.

Functiebeperking

Voor sommige mensen brengt studeren een aantal hindernissen mee. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking, een (chronische) ziekte zoals MS of diabetes, een stoornis in taal of rekenen (dyslexie of dyscalculie) of psychische klachten zoals een depressie of fobie. Maar je kunt bij een functiebeperking ook denken aan visuele of auditieve beperkingen, ADHD, een autistische stoornis of een mobiliteitsbeperking. Al deze belemmeringen, groot of klein, vatten we samen in het begrip functiebeperking.

Gelijke kansen voor iedereen

NHL Hogeschool wil graag iedereen zoveel mogelijk dezelfde kans op studiesucces bieden. Uiteraard is het hierbij belangrijk dat we op de hoogte zijn, daarom nemen we in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met studenten die aangeven dat ze een functiebeperking hebben. De nodige aanpassingen hangen namelijk sterk van de persoonlijke situatie af. Een decaan kijkt samen met de student naar de mogelijkheden.

Verschillende soorten voorzieningen

Als student met een functiebeperking heb je recht op aanpassingen en/of voorzieningen. Sommige voorzieningen zijn standaard - zoals liften en rustruimtes - andere aanpassingen zijn maatwerk - bijvoorbeeld een aangepast studietempo - en kun je in overleg met een decaan aanvragen. De examencommissie van je opleiding besluit of je voor de gevraagde voorzieningen in aanmerking komt. Daarnaast zijn er financiële voorzieningen waar je eventueel beroep op kunt doen.

Onderwijsvoorzieningen

Onderwijsvoorzieningen bieden ondersteuning bij het volgen van het lesrooster en de lesstof. Mogelijke onderwijsvoorzieningen zijn:

 • Aanpassingen in het lesrooster
 • Een aangepast studietempo
 • Extra (structurele) begeleiding door studieloopbaanbegeleider of decaan, bijvoorbeeld bij het maken van een studieplanning
 • Het gebruik van opnameapparatuur tijdens les of college
 • Afspraken met betrekking tot absentieregeling of aanwezigheidsverplichting

Daarnaast biedt het decanaat van de NHL een aantal trainingen aan. Deze zijn gericht op de onderwerpen:

 • Het maken van een juiste studiekeuze
 • Effectiever studeren, bijvoorbeeld training Studeren met dyslexie
 • In verschillende situaties persoonlijk beter functioneren: faalangst, assertiviteit

Toetsvoorzieningen

Studenten met een functiebeperking zoals dyslexie, ADHD of andere beperkingen die het maken van reguliere toetsen belemmeren, kunnen ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van:

 • Extra tijd
 • Uitvergrote toetsopgaven
 • Toetsen maken in een ‘prikkelarme’ ruimte
 • Aanpassing toetsvorm, bijvoorbeeld mondeling of take-home

Daarnaast wil de NHL de mogelijkheden van digitaal toetsen gaan uitbreiden, evenals toetsing met het gebruik van een spraaksyntheseprogramma.

Materiële voorzieningen

NHL Hogeschool heeft een modern en toegankelijk gebouw. Het gebouw beschikt over verschillende liften, rustruimtes, invalidetoiletten en -parkeerplaatsen. Daarnaast kun je bij materiële voorzieningen denken aan persoonlijke voorzieningen, bijvoorbeeld een aangepaste stoel of een beeldschermloep.

Financiële voorzieningen

Het kan zijn dat je als student met een functiebeperking niet alleen praktische belemmeringen kent, maar ook financieel tegen zaken aan loopt, bijvoorbeeld als je door je beperking studievertraging oploopt. Daarom zijn er financiële voorzieningen waar je als student in sommige gevallen beroep op kunt doen.

 • Duo-regelingen
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan: verlenging van de prestatiebeurs, verlenging van de diplomatermijn, omzetting van de prestatiebeurs in een gift of nieuwe aanspraak op studiefinanciering. Kijk voor de regelgeving hierover op de website van DUO of bespreek de mogelijkheden met een decaan. Houd er rekening mee dat voor bovenstaande regelingen een medische verklaring van een arts, psycholoog of paramedicus wordt gevraagd. De decaan moet de schoolverklaring invullen.
 • Profileringsfonds (fonds Financiële Ondersteuning Studenten)
  Het Profileringsfonds Fonds van de NHL is bedoeld voor voltijdstudenten die studievertraging oplopen door bijvoorbeeld een ziekte of functiebeperking en daardoor niet binnen hun beursperiode van studiefinanciering kunnen afstuderen. Als je studievertraging het gevolg is van ziekte of een handicap, vraag je eerst een extra jaar prestatiebeurs aan bij DUO. Je kunt een beroep doen op de regeling van de NHL als je extra prestatiebeurs niet wordt toegekend of als je niet voldoende hebt aan één extra jaar. Meer informatie over de regeling en een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de decaan.

 • Overige wettelijke regelingen
  De overheid ondersteunt mensen met een functiebeperking door middel van regelingen en voorzieningen. De meeste regelingen bestaan uit een financiële vergoeding of tegemoetkoming in bijzondere kosten. Voor studenten kunnen verschillende regelingen van belang zijn.
  - Wajong                     
  - WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  - AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
  - PGB (Persoonsgebonden Budget)

Geef het vroeg aan

Het is verstandig om zo vroeg mogelijk aan te geven dat je als student een functiebeperking hebt. Op deze manier kan de NHL je zo snel mogelijk helpen met de ondersteuning. Dat begint al bij het oriëntatieproces.

Oriëntatieproces

Tijdens open dagen of andere voorlichtingsactiviteiten krijg je een goed beeld van wat je kunt verwachten van een opleiding. Als je denkt dat je functiebeperking belemmeringen oplevert, kun je alvast informeren over de voorzieningen binnen de NHL die jou kunnen ondersteunen.

Bij NHL Hogeschool zijn decanen het eerste aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking. Om goed op je vragen en problemen te kunnen inspelen, is het verstandig om zo vroeg mogelijk melding te maken van je functiebeperking. Het liefst al vóór je met je studie begint. Ook als je nog twijfelt over je studiekeuze en wilt onderzoeken wat wél en niet mogelijk is binnen een opleiding, is het aan te bevelen om tijdig een afspraak te maken met de studentendecaan. Uiteraard kun je iemand meenemen naar dit gesprek, bijvoorbeeld een ouder of begeleider.

Als je bij inschrijving via Studielink aangeeft dat je een functiebeperking (in welke vorm dan ook) hebt, sturen wij je informatiemateriaal toe. Als je wilt, kun je vervolgens een afspraak maken met een decaan. Dit kan via het Studentloket van de NHL. Soms is er bij de start van je studie nog niet zoveel aan de hand, maar word je ziek tijdens je studie. Of je klachten verergeren dusdanig dat je voorzieningen nodig hebt. Maak ook in dat geval een afspraak met de decaan van je afdeling voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Je voert het intakegesprek met een decaan van de NHL. Het decanaat van de NHL bestaat uit de volgende personen:

 • Else Bruins - zorg en welzijn
 • Jeannette Krikken - economie en management, CMD
 • Gryt van der Plaats – lerarenopleidingen, communicatie
 • Alvar van Rijn - lerarenopleidingen, communicatie
 • Herma Gelderblom - techniek, economie en management

Tijdens het intakegesprek breng je gezamenlijk de aard, de omvang en de prognose van de functiebeperking in beeld. Uiteraard kun je hier ook al je vragen stellen. Aan de hand van het intakegesprek stelt de decaan een advies op ten behoeve van de examencommissie voor de aanvraag van eventuele hulpmiddelen/voorzieningen. Bovendien vindt er mogelijk een vervolggesprek plaats met de studieloopbaanbegeleider van jouw opleiding. Je kunt een afspraak maken met een decaan via het Studentloket van de NHL.

Vervolggesprek

Na het intakegesprek met de decaan volgt mogelijk een gesprek met een studieloopbaanbegeleider van jouw opleiding. Tijdens dit gesprek kijken jullie samen specifiek naar de opleiding en eventuele obstakels die je daarin kunt tegenkomen en manieren om deze obstakels te kunnen opvangen. 

Aanvragen voorzieningen

Als alles rondom de functiebeperking goed in kaart is gebracht, kun je als student - samen met de decaan - voorzieningen gaan aanvragen. De decaan bemiddelt bij de aanvraag van materiële en financiële voorzieningen. Onderwijs- en toetsvoorzieningen vraag je aan bij de examencommissie van je opleiding. Samen met je decaan vul je hiervoor een aanvraagformulier in. Hierbij is een medische verklaring nodig van een huisarts of medisch specialist, een dyslexieverklaring of een verklaring van een behandelend psycholoog of therapeut waaruit de noodzaak van de voorziening blijkt.

Besluitvorming voorzieningen

Op basis van het intakegesprek en medische verklaringen brengt de decaan via het aanvraagformulier een advies uit over de gevraagde voorzieningen. Bij onderwijs- en/of toetsvoorzieningen beslist de examencommissie van je opleiding of je gebruik kunt maken van de voorgestelde voorzieningen. Als alle partijen akkoord zijn, wordt het formulier ‘Toekenning voorzieningen’ ondertekend door de student, opleiding en decaan. Alle drie partijen bewaren een exemplaar van de afspraken. Als na verloop van tijd wijzigingen in de afspraken nodig zijn, neem dan contact op met je decaan.

Rechten

Er zijn wettelijke kaders die de positie van (gehandicapte) studenten beschermen. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) schrijft voor dat een instelling in de onderwijs- en examenregeling moet vermelden hoe studenten met een functiebeperking in de gelegenheid worden gesteld het onderwijs te volgen, toetsen af te leggen en stage te lopen. Ook verplicht de WHW de hogeschool om voorzieningen te treffen voor financiële ondersteuning van studenten die vertraging oplopen door hun functiebeperking.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte regelt onder andere dat geen onderscheid gemaakt mag worden tussen mensen met en zonder handicap. De wet geeft je op grond van je functiebeperking, binnen redelijke grenzen, recht op doeltreffende aanpassingen die noodzakelijk zijn om het onderwijs te doorlopen.

Plichten

Om studenten met een functiebeperking zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, heb je als student ook een aantal verantwoordelijkheden.

 • Het belangrijkste is het tijdig melden van de functiebeperking. Je kunt dit bij aanmelding op Studielink aangeven. Als je in de loop van je studie ziek wordt, of als je klachten verergeren, waardoor je voorzieningen nodig denkt te hebben, neem dan contact op met je decaan.
 • Laat je goed informeren over de opleiding en zaken waar je tegenaan zou kunnen lopen.
 • Als je bepaalde voorzieningen nodig hebt, vraag deze dan zo vroeg mogelijk aan.
 • Zorg voor een medische verklaring of een verklaring vanwege dyslexie of dyscalculie. Deze heb je nodig bij het aanvragen van bepaalde voorzieningen en/of aanpassingen.

Neem contact op met het decanaat

Het decanaat van NHL Hogeschool is het eerste aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking. Je kunt ze bereiken via het Studentloket van NHL Hogeschool.

058 251 2000
studentloket@nhl.nl

Daarnaast zijn er verschillende aanspreekpunten binnen de NHL waar je terecht kunt.