Projecten in uitvoering

InnovatieWerkPlaats Zorg en Welzijn Ouderen - juni 2013 tot januari 2017

Met subsidie van het Centre of Expertise HealthyAgeing wordt een innovatiewerkplaats (IWP) ‘Welzijn en zorg ouderen: innoveren door leren’ ontwikkeld.

Het project is gericht op integrale verbinding van ouderenzorg met VMBO, MBO en HBO onderwijs in gezamenlijke leer- en werkomgevingen. De focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe vormen van praktijkleren om te komen tot toekomstbestendig opleiden van professionals in opleiding en professionals al werkzaam in de praktijk. Het project gaat gepaard met toegepast onderzoek op proces en resultaat.

Subsidiegever: Centre of Expertise Healthy Ageing

Deelnemende organisaties: ZuidOostZorg, ROC Friesland College, Burgemeester Harmsma School, OSG Singelland en NHL Hogeschool

Het innovatieve karakter van deze IWP zit in:

 • Het realiseren van de eerste Nederlandse multidisciplinaire en multilevel learning community voor zorg VMBO, MBO en HBO professionals in opleiding en al werkzaam
 • De gezamenlijke ontwikkeling en realisatie van nieuwe onderwijsvormen (multilevel en multidisciplinaire learning community) door zorg, opleidingen en bedrijven
 • Paradigmashift in de ondersteuning aan en zorg voor ouderen.

Binnen deze IWP wordt gericht gewerkt aan bovenstaande problemen door:

 • Het ondersteunen van professionals in de transitie van zorg en ziekte naar gedrag en
  gezondheid inclusief de gevolgen voor opleiden van nieuwe zorgprofessionals.
 • Inzet van VMBO, MBO en HBO professionals (multidisciplinair en multilevel) van verschillende opleidingen en disciplines in de rol van professional binnen zorg en welzijnsorganisaties.
 • Het verspreiden en waar gewenst overdragen van opgedane ervaringen, ontwikkelde kennis en good practices binnen de partners van het Centre of Expertise Healthy Ageing.

Onderzoek
Naast het ontwikkelelement, gericht op het realiseren van een learning community en een
paradigmashift in werkveld en onderwijs, wordt binnen de IWP praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Het praktijkgericht onderzoek richt zich op proces en resultaat van de learning community ten aanzien van onderwijs, wonen, welzijn en zorg. Door middel van mixed method onderzoek en het clusteren van deelvragen in afzonderlijke onderzoeksprojecten zal het onderzoek worden uitgevoerd door deelnemers van mbo en hbo in combinatie met en begeleid door docent-onderzoekers en lector van NHL Hogeschool.

Resultaten

Output:

 • Netwerk van zorginstelling, opleidingen en bedrijven
 • Kennis over meerwaarde multidisciplinair en multilevel leren voor zorg (cliënten en
  professionals) en onderwijs (studenten en docenten)
 • Kennis over en inzicht in randvoorwaarden voor het ontwikkelen van multidisciplinaire en multilevel learningcommunities
 • Toekomstbestendige learning community voor zowel professionals in opleiding als werkende professionals
 • Leerervaringsplaatsen op alle opleidingsniveaus van VMBO tot HBO’ers in opleiding en reeds
  werkzaam binnen ZuidOostZorg
 • Inzicht in specifieke kennis, vaardigheden en rolinvulling van VMBO, MBO en HBO-professionals voor de toekomstige ouderenzorg
 • Borging opgedane kennis in curricula deelnemende opleidingen

Outcome:

 • Professionals die zijn toegerust op de ontwikkelingen in zorg en welzijn.
 • Professionals die regie kunnen nemen over hun eigen expertise en ontwikkelingen en
 • daardoor flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen
 • Passend onderwijs

Impact:

 • Toekomstbestendige zorgverleners die aansluiten bij de zorgvragers qua aard en complexiteit

Contact
Ben je geïnteresseerd in het project Zorg en Welzijn Ouderen: Innoveren door leren?
Neem dan contact op met: NHL Hogeschool / Talmalectoraat Wonen Welzijn & Zorg op hoge leeftijd, Bart de Jager en/of Paula Groenewoud, projectleiders, telefoon: 06 282 854 98 of e-mail bart.jager@nhl.nl.

Projectfolder IWP

1.26 MB
(.PDF)
Downloaden

Leervisie

924.37 KB
(.PDF)
Downloaden

Dementia Care Mapping (DCM-VG) - september 2013 tot september 2017

Dementia Care Mapping (DCM-VG)

Een  studie naar de bruikbaarheid van een nieuwe methode in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking en dementie. Mensen met een verstandelijke beperking worden ouder en het aantal mensen met dementie in deze groep groeit sneller dan in de rest van de samenleving. De combinatie van dementie en verstandelijke beperking kan onbegrepen gedrag veroorzaken. Op dit moment zijn geen evidence based methoden bekend voor de ondersteuning van deze cliënten. Dementia Care Mapping (DCM )is evidence based voor mensen met dementie. DCM is een methode die zorg vanuit cliëntperspectief in kaart brengt en tracht te verbeteren door zorgprofessionals meer handvatten te geven in het verlenen van goede zorg vanuit het oogpunt van de cliënt. In dit onderzoek wordt de toepasbaarheid van DCM in de zorg voor oudere mensen met een verstandelijke beperking onderzocht, het effect op arbeidstevredenheid en innovatie in professioneel handelen van zorgprofessionals en de kwaliteit van leven van oudere cliënten met een verstandelijke beperking.

Subsidiegever: SIA Raak (Pro)

Deelnemende organisaties: UMCG, DCM Nederland, Zorggroep Alliade, Van Boeijen Drenthe, NOVO Groningen, De Trans, Promens Care, De Zijlen, RuG, Vu, VGN en NHL Hogeschool.

Projectfolder DCM-VG

389.77 KB
(.PDF)
Downloaden

Poster DCM-VG

199.74 KB
(.PDF)
Downloaden

Artikel Friesch Dagblad

1.07 MB
(.PDF)
Downloaden

Nieuwsbrief 1

306.03 KB
(.PDF)
Downloaden

Nieuwsbrief 2

188.14 KB
(.PDF)
Downloaden

Nieuwsbrief 3

278.29 KB
(.PDF)
Downloaden

Wmo-werkplaats Friesland

Een project mede gesubsidieerd door het Ministerie van VWS. De werkplaats is een provinciaal samenwerkingsverband van NHL Hogeschool, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en belangenbehartigers, gericht op praktijkontwikkeling, innovatie, deskundigheidsbevordering en onderzoek op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning.

Bijeenkomsten en e-zine
Heb je interesse in de Wmo werkplaats Friesland? Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor geïnteresseerden uit het werkveld van zorg en welzijn. Op 26 november 2015 wordt het symposium Wmo Werkplaats Friesland georganiseerd.

Wil je meer weten? Lees dan de speciale e-zine van de Wmo werkplaats Friesland

Projectfolder Wmo Werkplaats Friesland

1.34 MB
(.PDF)
Downloaden

Artikel Friesch Dagblad 18 november 2014

2.81 MB
(.PDF)
Downloaden

Artikel Friesland Post juli 2014

4.44 MB
(.PDF)
Downloaden

Artikel Moviesies juni 2014

894.91 KB
(.PDF)
Downloaden

Artikel Friesch Dagblad 21 mei 2014

1.16 MB
(.PDF)
Downloaden

Gebiedsgericht Werken
Samen met gemeenten en zorg en welzijnsorganisaties toewerken naar één uitvoeringsorganisatie in elke deelnemende gemeente die gebiedsgericht werkt.

 • Wil van der Steuijt, Senior beleidsmedewerker Wmo, ministerie van VWS
  Wmo-werkplaatsen zijn samenwerkingsverbanden van hogescholen, welzijn en zorg en gemeenten. Wil van der Steuijt is hier vanuit het ministerie nauw bij betrokken. Ze stimuleert effectieve samenwerking, zodat alle kennis en goede dingen die bedacht zijn ook in de praktijk gebruikt worden door de sociaal werkers elders in het land. Zo wordt de uitvoering van de Wmo beter. Die kennis moet onderbouwd, overdraagbaar en uitgerold worden. Ze woonde de startbijeenkomst van de Wmo-werkplaats Friesland bij. “Mooi, die ict-ambitie in Friesland: alle thuiszorgwerkers aan de eHealthkoffer!
 • Evelyn Finnema, lector Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd aan NHL Hogeschool
  In korte tijd hebben 45 organisaties en gemeenten de handen ineen geslagen en zich verbonden aan deze Wmo-werkplaats met de deelprojecten eHealthkoffer, Eenzaamheidsbestrijding en Gebiedsgericht werken. Geen nieuwe projectjes bedenken, maar doorontwikkelen en zorgvuldig implementeren. “Die transitie is een enorme klus; de grootste omwenteling in jaren. Maar ik zie een enorme dynamiek, en daar word ik blij van. We voelen allemaal hoe groot de urgentie is om stappen te zetten. We hebben samen gigantisch veel denkkracht en doekracht voor het goed organiseren van zorg en welzijn.“
 • Andries Ekhart, wethouder Werk & Inkomen, AWBZ/WMO en Sport in Leeuwarden
  De gemeente Leeuwarden gelooft heilig in de omslag in denken en doen, de transformatie. De brede sociaal werker kan aan de voorkant heel veel ondervangen. Ekhart vindt deze ‘sociale huisarts’ belangrijk. ‘Die moet om tafel met de burger, en uitzoeken wat die écht nodig heeft of nog zelf kan. Niet zorgen vóór, maar zorgen dát. 1e-lijnscooperaties, vraaggericht werken: we blijven meer geld in de voorkant stoppen, want we weten dat elke euro 1,40 euro oplevert aan besparing zorgkosten.” Deze sociaal werkers of ‘generalisten’ zijn dus hard nodig. Ze moeten snel, goed opgeleid worden. In een aantal dorpen en steden in Friesland werken ze al toegepast onder de naam Meitinkers en Mienskipssoarch.

Eenzaamheid
Komen tot een integrale aanpak van eenzaamheidsbestrijding uitgaande van de principes van Welzijn Nieuwe Stijl (vroegsignalering, eigen regie, inzet op bestaande sociale netwerken, een betere balans dan wel samenwerking tussen formele en informele ondersteuning).

 • Willie Oldengarm, sociaal gerontoloog/projectleider integrale aanpak eenzaamheid. Timpaan Welzijn
  Mensen zelf in hun kracht zetten om wat aan bijvoorbeeld eenzaamheid te doen, is een vak. Hoe herken en bestrijd je eenzaamheid en bereik je kwetsbare mensen met een beperking of dementerenden écht. Hoe koppel je ze snel aan het juiste maatje. Willie ontwikkelde de signaleringskaart met routekaart, en geeft cursussen. Ze traint beroepskrachten en vrijwilligers in integrale aanpak. Vroegsignaleren, kleine stappen, geen moeilijke woorden gebruiken. Ze onderschrijft het belang van de Wmo-werkplaats: implementeren van wat je bedenkt is zó cruciaal. Niet steeds weer nieuwe dingen bedenken, maar dóórontwikkelen en leren van fouten. Dat doen ze in Opsterland al 4 jaar.

Op de website van het Tijdschrift voor sociale vraagstukken staat een artikel geschreven door Job van ’t Veer en Saritha Muis: ‘Friesland pakt eenzaamheid integraal aan’.

Artikel Geron april 2014

398.28 KB
(.PDF)
Downloaden

Signaleringskaart Eenzaamheid

368.33 KB
(.PDF)
Downloaden

Ontwikkeling eHealthkoffer
Ontwikkeling van eHealthkoffers voor medewerkers van zorgorganisaties om beschikbare eHealthmiddelen te gebruiken t.b.v. verzorging en ondersteunende begeleiding.

 • Erik Zwierenberg, deelprojectleider eHealthkoffer aan de NHL en directeur van het platform GEEF, ondergebracht in Huis van het heden, in de NHL
  Friesland werkt als enige Wmo Werkplaats aan ICT-oplossingen voor sociaal werk. Er zijn tienduizenden websites en methoden met e-hulp. Maar wat werkt goed? In de eHealthkoffer zitten door sociaal werkers zelf uitgekozen ICT-methodes waarmee zij, én burgers thuis uit de voeten kunnen. Nu moeten alle sociaal werkers in de regio die eHealthkoffer nog leren kennen en effectief kunnen gebruiken. De Wmo-werkplaats ontwikkelt daarvoor een e-learningsysteem. “We willen echt een verandering op gang brengen in de organisaties. We willen dat alle medewerkers in zorg en welzijn daadwerkelijk gebruik gaan maken van al die methoden die er zijn. Het zou heel mooi zijn als de kennis van de Wmo-werkplaats Friesland straks via de Wmo-werkplaatsen opgepakt wordt door de andere regio’s in Nederland.

Bekijk hier de website van de eHealthkoffer.

Artikel Geron januari 2014

764.37 KB
(.PDF)
Downloaden

Onderzoeksverslag Trista Klos-Nijholt, Student MWD

2.41 MB
(.PDF)
Downloaden

Onderzoeksverslag Femke van de Iest, Student MWD

694.51 KB
(.PDF)
Downloaden

Nieuwsbrieven WMO-Werkplaats Friesland

Attitude ten aanzien van ouderen bij bachelor-studenten Social Work en Verpleegkunde

Veel toekomstige zorg- en welzijnsprofessionals krijgen in hun werk te maken met ouderen. Recent onderzoek onder HBO-Verpleegkunde studenten laat echter zien dat, mede door de heersende beeldvorming, slechts een bescheiden groep er voor kiest om met ouderen te werken. Onder welzijnstudenten is dit nog niet op dergelijke systematisch wijze onderzocht. Vanuit deze achtergrond is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Wat is onder eerstejaars hbo-studenten van zowel Verpleegkunde als Social Work de attitude ten aanzien van ouderen en wat is hun intentie om met deze doelgroep te gaan werken.’

Wetenschappelijke poster Beeldvorming Ouderen

15.4 MB
(.PDF)
Downloaden

Internationale Minor Healthy and Happy ageing

Op dit moment wordt door Petra Huizenga-de Jong hard gewerkt aan de afronding van de Internationale Minor Healthy and Happy Ageing. De planning is dat de minor in september van 2015 van start gaat. 

Folder International Minor

2.52 MB
(.PDF)
Downloaden

Werkplaats Sociaal Domein Friesland (2016-2018)

De werkplaats Socaial Domein Friesland wil van 2016 tot 2019 vanuit het principe “Samen werken aan ondersteuning dichtbij” met gemeenten en de daarbinnen werkende sociale professionals, managers en beleidsfunctionarissen vorm geven aan de transformatie in het sociale domein. Heirbij uitgaande van de vier o’s: ondersteunen, ontwikkelen, onderwijs en onderzoek.

Subsidiegever: Ministerie van VWS

Deelnemende organisaties: 14 Friese gemeenten