Lectoraat Fries 2

Fries en Meertaligheid

Meertaligheid is ‘hot’. De wereld wordt kleiner. De mensen leren en gebruiken steeds meer en een steeds grotere variëteit aan talen. De Europese Unie streeft ernaar, dat alle burgers naast hun moedertaal nog twee talen spreken. Voor sprekers van autochtone minderheidstalen en van immigrantentalen betekent dit veelal: twee moedertalen en twee andere talen. Door systematisch onderwijs kunnen leerlingen prima leren om soepel drie of meer talen te leren gebruiken, mondeling en schriftelijk (ook in de sociale media).

Het lectoraat ‘Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding’ is erop gericht, dat de studenten de betreffende talen leren voor blijvend gebruik én dat zij weten hoe en waarom te schakelen tussen talen voor verschillend gebruik.

Het lectoraat heeft vier doelen: een innovatieproject, een minor, een Master en een leerlingvolgsysteem. Deze doelen worden met onderzoek ondersteund.

Het lectoraat ontwikkelt een innovatieproject dat gericht is op de aansluiting van drietalig basisonderwijs naar meertalig voortgezet onderwijs. Er zijn drie aandachtsgebieden. Allereerst het Engels en Fries als voertaal in het basis- en voortgezet onderwijs en in de lerarenopleidingen. Ten tweede de doorlopende leerlijnen (curriculum en didactiek met differentiatie; talige en didactische competenties van leraren). En ten derde de afstemming van de kerndoelen, referentieniveaus en streefniveaus van taalbeheersing en taalgebruik in de verschillende doeltalen.

Het lectoraat zal verder een bijdrage leveren aan het onderwijs in de vorm van een minor Meertaligheid (30 EC). Ook wordt een Master Multilingualism (120 EC) ontwikkeld in samenwerking met de RUG en de Universiteit van Donostia/San Sebastian in Baskenland, Spanje.

Een ander resultaat zal een integraal leerlingvolgsysteem zijn waarin de scholen (leraren en leerlingen) de vorderingen en resultaten zoveel mogelijk parallel voor de drie talen Nederlands, Engels en Fries kunnen documenteren.