Lectoraat Fries 2

Fries en Meertaligheid

Meertaligheid is ‘hot’. De wereld wordt kleiner. De mensen leren en gebruiken steeds meer en een steeds grotere variëteit aan talen. De Europese Unie streeft ernaar, dat alle burgers naast hun moedertaal nog twee talen spreken. Voor sprekers van autochtone minderheidstalen en van immigrantentalen betekent dit veelal: twee moedertalen en twee andere talen. Door systematisch onderwijs kunnen leerlingen prima leren om soepel drie of meer talen te leren gebruiken, mondeling en schriftelijk (ook in de sociale media).

Het lectoraat ‘Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding’ is erop gericht, dat de studenten de betreffende talen leren voor blijvend gebruik én dat zij weten hoe en waarom te schakelen tussen talen voor verschillend gebruik.

Het lectoraat heeft de volgende doelen: praktijkgericht onderzoek, het ontwikkelen van een evaluatie- en toetssysteem voor het Fries, en het verzorgen van onderwijs: een minor en een master Multilingualism.

Het lectoraat heeft het initiatief genomen voor het project MySchoolsNetwork voor de Trijetalige Skoalle (2013-2015). Hierin participeren basisscholen in Fryslân samen met scholen in Finland, Wales en Baskenland.


Het lectoraat ontwikkelt een innovatieproject dat gericht is op de aansluiting van drietalig basisonderwijs naar meertalig voortgezet onderwijs. Er zijn drie aandachtsgebieden. Allereerst het Engels en Fries als voertaal in het basis- en voortgezet onderwijs en in de lerarenopleidingen. Ten tweede de doorlopende leerlijnen (curriculum en didactiek met differentiatie; talige en didactische competenties van leraren). En ten derde de afstemming van de kerndoelen, referentieniveaus en streefniveaus van taalbeheersing en taalgebruik in de verschillende doeltalen.

Het lectoraat zal verder een bijdrage leveren aan het onderwijs in de vorm van een minor Meertaligheid (30 EC).Het lectoraat geeft mede uitvoering aan de Master Multilingualism (60 EC) in samenwerking met de RUG.

Een ander resultaat zal een integraal leerlingvolgsysteem zijn waarin de scholen (leraren en leerlingen) de vorderingen en resultaten zoveel mogelijk parallel voor de drie talen Nederlands, Engels en Fries kunnen documenteren.